Skoleklima

 

Vi tilstræber et positivt lære- og skoleklima, så om muligt, alle børn og voksne kan indbringe og udfolde deres viden, kunnen og kreativitet bedst muligt.

 

Partnere og elevrådet

 

Derfor har vi indført to sociale instrumenter.

 

Siden mange år har vi vores "partnersystem" mellem børnehaveklassen og fjerde klasse.

Hver børnehaveklasseelev får en eller to partnere fra fjerde klasse, som hjælper dem i begyndelsen med at finde rundt i skolen . Det har vist sig at være en stor succes.

 

I skoleåret 2010/11 er vi begyndt med elevrådet. Elever fra klasse 4 til 7 danner "elevparlamentet", der diskuterer emner fra skolen og skolens hverdag. De udarbejder foreslag til forbedringer, der så bliver diskuteret på lærerråds-møderne. I år har vi et meget engageret elevråd med en emsig formand. Vi håber det bliver lige så godt de næste år.

 

Karakterbøger

 

Eleverne i klasserne 0 - 4 får en gang om året (før sommerferierne) en personlig, skriftlig udtalelse.

 

I klasserne 5-7 gives der to gange årligt (januar/juni) karakterbøger. Karaktererne er efter tysk systematik (1 til 6).

 

Forældresamarbejde

 

I hver klasse arrangeres hvert skoleår mindst en klasseforældreaften. Vi mener, det er vigtigt, at klassens forældre kender hinanden og kan diskutere om emner, der har tilknytning til skolen.

 

Hvis der er behov, - ved "varme emner" - inviteres alle skolens forældre til en stor klasseovergribende forældreaften.

 

Hvert år inviterer skolen til tre forældrebesøgsdage. 

To finder sted på helt almindelige skoledage. Her har forældrene chancen til at følge deres børn på en skoledag.

Den sidste forældrebesøgsdag arrangeres på lørdagen efter projektugen om foråret. Her viser eleverne deres "projektprodukter" frem.

 

Forældrene har desuden til enhver tid mulighed for at komme i skolen og følge undervisningen, dog efter en kort tilmelding.

 

I begyndelsen af februar inviteres forældrene til forældrekonsultation. I enkeltsamtaler mødes forældrene og klasselærerne. Samtalen varer 15 minutter. Er der behov til mere aftales ny tid.

 

Hver klasselærer, der overtager en ny klasse, tilbyder at komme til et hjemmebesøg. det har vist sig, at eleverne gerne vil have, at lærerne kommer. Ved besøgene får lærerne et indtryk af børnenes livssituation.

 

Behov for specialundervisning

 

Når skolen eller forældrene ser et behov for eller ønsker en skolepsykologisk undersøgelse af et barn, stiller klasselæreren og forældrene sammen en ansøgning til DSSV's skolepsykologisk tjeneste.

Forældrene får skriftlige beretninger om specialundervisningens indhold og børnenes fremskridt.

Ofte er der også en intensiv mundtlig kontakt mellem skolen og forældrehuset omkring specialundervisningen.

 

Mål

 

For at se "undervisningens mål" - klik på følgende link 

www.dssv.dk/SEEEMS/22568.asp

 

Fokusområder

 

I de sidste par år har vi haft forskellige fokusområder og dermed søsat flere initiativer.

 

Familienklasse

 

I samordnet indskoling evalueres og småjusteres der kontinuerligt. Men to tiltag er af større art:

 

a) Sænke timetallet fra 10 til 8 timer om ugen.

 

Vi kunne se, at ti timer om ugen sammen var meget, særligt for de mindste elever. Så vi valgte at nedsætte den samordnede indskoling om to timer.

Det har vist sig, at eleverne er meget motiveret i de resterende otte timer, stemningen er faktisk blevet bedre. Eleverne er også meget tilfreds med at have to timer mere i deres egen klasse alene.

 

b) Familienklasse for de yngste først senere.

 

Det har vist sig, at børnehaveklasseeleverne trængte til mere tid til at finde sig tilrette i skolen efter indskolingen, der var i undervisningen pludselig mange elever, nye elever og "elever, der ikke tilhører min klasse". Derfor har vi skubbet tidspunktet for starten til efterårsferierne.

Det har vist sig, at det var et positivt tiltag. "Indskolingen" i Familienklasse er nu mere harmonisk og uden stress for børnene.

 

Specialundervisning

 

a) IT-rygsæk

 

IT-rygsækken kan være et meget godt instrument for elever med indlæringsvanskeligheder.

Efter at to elever for tre-fire år siden havde IT-rygsæk og resultaterne og udtalelserne var positive, prøver vi at øge indsatsen, for at elever kan få IT-rygsæk. 

Alle lærere har gennemgået et kursus omkring programmerne i rygsækken. 

Vi håber selvfølgelig at SU-styrelsen ser positiv på vore ansøgninger. ;-)

  

b) Støttepædagog

 

For første gang har vi i år ansøgt om støttepædagog for en elev. Vi går ud fra, at en sådan pædagog kan hjælpe eleven langt hen ad vejen. desværre har vi ikke fået de 20  timer, som vi har ansøgt om, men kun halvdelen. Om ti timer er nok, om støttepædagogen har en positiv effekt og om vi måske skulle øge timetallet ud af egne ressourcer må vi se efter evaluationen sidst i skoleåret.

  

Elevråd

 

For at give eleverne mere ansvar og for at aktivere dem lidt mere, har vi som før skrevet startet elevrådet. Det bliver spændende, om eleverne griber chancen for at forandre skolen og for at få medindflydelse.

Indtil videre ser det lovligt ud.

 

Planer for fremtiden

 

Til næste skoleår har skolen planlagt følgende:

 

a) Udtalelser

 

De skriftlige udtalelser bliver udskiftet med "afkrydsningskarakterbøger". Vi forventer, at dette system giver bedre og tydeligere informationer til forældrene.

 

 

b) Pædagogiske møder

 

Lærerne skal få tid til "pådagogiske møder", hvor der kun diskuteres pædagogik, evaluering, elever og undervisning. Disse emner er indtil nu med i lærerrådsmøderne. Lærerne får altså mere tid til at tale om såvel det pædagogiske og det organisatoriske.

 

c) Vikartimer

 

Ofte mangler en eller flere lærere og der skal vikarieres. For at gøre det lidt smidigere, for eleverne mere effektiv og mindre krævende for kollegaerne, prøver vi fra først i april et nyt vikarsystem. Selvfølgelig bliver det en omstilling særligt for eleverne, men vi håber, at det efter en indvændningsfase bliver en succes.